niedziela, 22 grudnia 2013

Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ numer 242

Uznałem, że warto przetłumaczyć na język polski słynną rezolucję ONZ numer 242 w sprawie Izraela i Palestyny przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa ONZ po wojnie sześciodniowej, gdyż jest to tekst, do którego często odwołują się obrońcy argumentów jednej i drugiej strony.

---------


Rezolucja Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych numer 242

22 listopada 1967

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych,

wyrażając swoje nieustanne zaniepokojenie trudną sytuacją na Bliskim Wschodzie,

uznając za niedopuszczalne zdobywania terytorium w drodze działań wojennych i konieczność pracy na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju w regionie, w którym każde państwo regionu będzie mogło żyć w bezpieczeństwie,

stwierdzając ponadto, że wszystkie Państwa Członkowskie, przyjmując Kartę Narodów Zjednoczonych, podjęły w ten sposób zobowiązanie do działania zgodnie z art 2 owej Karty,

stwierdza, że spełnienie zasad określonych w Karcie wymaga ustanowienia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, który powinien zostać osiągnięty przez zastosowanie obu następujących postulatów:


Wycofanie izraelskich sił zbrojnych z terytoriów przejętych w niedawnym konflikcie;

- Odstąpienie od wszystkich roszczeń oraz powstrzymanie zapędów wojennych, a także poszanowanie oraz uznanie suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości politycznej każdego Państwa w regionie oraz prawa tych Państw do życia w pokoju, w bezpiecznych i uznanych granicach wolnych od gróźb i aktów użycia siły;

Następnie potwierdza konieczność:


- zagwarantowania swobody żeglugi na międzynarodowych szlakach wodnych w regionie;

osiągnięcia sprawiedliwego rozwiązania problemu uchodźców;

- zagwarantowania nienaruszalności terytorialnej i niezależności politycznej każdego Państwa w regionie poprzez ustanowienie stref zdemilitaryzowanych;

Zaleca Sekretarzowi Generalnemu ONZ wyznaczenie i wysłanie Specjalnego Przedstawiciela na Bliski Wschód, który nawiąże i utrzyma kontakty ze wszystkimi zainteresowanymi Państwami, będzie działał na rzecz zgody i wspierał wysiłki zmierzające do osiągnięcia pokojowej i akceptowalnej ugody zgodnej z zapisami i zasadami określonymi w niniejszej rezolucji;

Zaleca Sekretarzowi Generalnemu ONZ, aby przedstawił raport Radzie Bezpieczeństwa z postępów działań Specjalnego Przedstawiciela, tak szybko jak to możliwe.-----------

Gunnar Jarring

Szwedzki dyplomata Gunnar Jarring został wyznaczony na Specjalnego Przedstawiciela ONZ w regionie. Jego misja potrwała do 1973 roku ale nie przyniosła żadnych rezultatów. 

Premierem Izraela w owym czasie był Levi Eshkol.
------

Zobacz co na ten temat pisze wikipedia
1 komentarz:

  1. Dziękuję za tłumaczenie ale gdzie w tej rezolucji jest mowa o Palestynie? Nigdzie. Mowa jest o "nienaruszalności terytorialnej i niezależności politycznej każdego Państwa". Takimi Państwami, które prowadziły ze sobą wojnę, a których dotyczy ww. rezolucja ONZ, były i są: Egipt, Syria, Jordania, Izrael, ewentualnie Irak czy Algieria (Irak uczestniczył w walkach, a Algieria wysłała Egiptowi swoje myśliwce).

    Kwestia Państwa Palestyńskiego (pomijając odrzuconą przez Arabów rezolucję ONZ z 1948 roku) powstała dopiero później, jako konsekwencja zrzeczenia się Jordanii praw do ziem na zachód od rzeki Jordan, a także zrzeczenia się Strefy Gazy przez Egipt, po podpisaniu układu pokojowego i oddaniu Egiptowi Synaju.

    OdpowiedzUsuń